เกี่ยวกับ

Iron Deficiency and Iron Deficiency Anemia : The Need of High Dose IV Iron

ช่วงเวลาบรรยาย 1 ชม. 

 

กำหนดการประชุม

 

(1) บรรยาย Introduction to Iron deficiency    

โดย ภญ.อภิรมย์ เหล่าเจริญเกียรติ หัวหน้างานผลิตยาปราศจากเชื้อ. ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช

 

(2) บรรยาย Iron Deficiency Anemia Diagnosis Management

โดย อ.ดร.นพ. อาจรบ คูหาภินันทน์ สาขาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

(3) บรรยาย IV Iron preparation : High Dose IV Iron vs Low Dose IV Iron

โดย ภญ.อภิรมย์ เหล่าเจริญเกียรติ หัวหน้างานผลิตยาปราศจากเชื้อ ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช

 

(4) บรรยาย Guideline and Clinical data of Ferric Carboxymaltose; Sharing real world experiences in ID/A treatment

 โดย อ.ดร.นพ. อาจรบ คูหาภินันทน์ สาขาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

ลงทะเบียน

หากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.