งานประชุมในปี 2567
วันที่โครงการค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกเภสัชกรที่ไม่เป็นสมาชิก และบุคคลทั่วไป
30 มี.ค. 2567(Online) “หลักการรักษาท้องผูกในเด็กที่เภสัชกรร้านขายยาต้องรู้" 30 Mar 2024 10.00-11.00 น.--
ปิดลงทะเบียน
20 เม.ย. 2567(Hybrid) การประชุมวิชาการเภสัชกรรมประจำปี 2567 และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 : กำหนดทางออกและอนาคตวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อเส้นทางในห้าปีข้างหน้า--
ปิดลงทะเบียน
03 พ.ค. 2567(Online) “Selection of antihistamine in special population: pregnancy, lactation and elderly” 3 May 2024--ลงทะเบียน
11 พ.ค. 2567(Online) “Naproxen: Act fast & Safe more for Migraine" 11 May 2024 10.00-11.00 น.--ลงทะเบียน
12 พ.ค. 2567(Online) “Embracing the Current Medical Trends for GERD Treatment" 12 Mar 2024 11.00-12.00 น.--ลงทะเบียน
12 พ.ค. 2567(Online) “Real-world management of scarring using topical silicone gel" 12 May 2024 14.30-15.30 น.--ลงทะเบียน
19 พ.ค. 2567(Online) “Pharmacy Forum 2024: New update in pharmaceutical care for community pharmacist" 19 May 2024 09.30-12.00 น.--ลงทะเบียน
25 พ.ค. 2567(Online) “Clinical applications of Thiamidol" 25 May 2024 --ลงทะเบียน
15 มิ.ย. 2567(Online) "แนวทางการรักษาอาการท้องผูกที่ดื้อต่อการรักษา" 15 June 2024--ลงทะเบียน