งานประชุมในปี 2564
วันที่โครงการค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกเภสัชกรที่ไม่เป็นสมาชิก และบุคคลทั่วไป
29 ก.ค. 2564(Online) “Covid-19 Update: Sharing Practice of Management in Military hospital and Good Pharmaceutical Procurement”--
ปิดลงทะเบียน
03 ส.ค. 2564(Online) “Pharmacology and role of EGb 761® – A Novel Approach For MCI & Dementia”--
ปิดลงทะเบียน
08 ส.ค. 2564(Online) “การดูแลปัญหาท้องผูกเรื้อรังในเด็ก สำหรับเภสัชกรร้านยา”--ลงทะเบียน
14 ส.ค. 2564(Online) “Journey of ILD patients: When hope is not enough”--ลงทะเบียน
15 ส.ค. 2564(Online) “SUCCESSFUL MANAGEMENT OF XEROSIS”--ลงทะเบียน
22 ส.ค. 2564(Online) “Pharmacy Care”--ลงทะเบียน
22 ส.ค. 2564(Online) “Myths VS Facts about LNG emergency contraceptives”--ลงทะเบียน
27 ส.ค. 2564(Online) “Optimum Electrolyte Composition of a Peritoneal Dialysis Solution”--ลงทะเบียน
28 ส.ค. 2564(Online) “Practice Guideline for the Diagnosis and Management of Endometriosis”--
ปิดลงทะเบียน
29 ส.ค. 2564(Online) "Sore throat management and Disruption is the New Normal"--ลงทะเบียน
RERUN (All Pharmacist)
วันที่โครงการค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกเภสัชกรที่ไม่เป็นสมาชิก และบุคคลทั่วไป
07 ม.ค. 2564การดูแลผู้ป่วยท้องผูกเรื้อรังแบบองค์รวม The holistic treatment for chronic constipation patient in drugstore--
ปิดลงทะเบียน
26 ม.ค. 2564การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดซื้อจัดจ้างยา และการประยุกต์ใช้ Multi-criteria decision analysis (MCDA) ในการคัดเลือกยา--
ปิดลงทะเบียน
07 เม.ย. 2564A Paradigm Shift in Excessive Sleepiness Management--
ปิดลงทะเบียน
29 เม.ย. 2564Allergy Care during the COVID-19 Pandemic--
ปิดลงทะเบียน
04 ก.ค. - 04 ส.ค. 2564Get Ready for COVID-19 Vaccination Roll-out--
ปิดลงทะเบียน