งานประชุมในปี 2566
วันที่โครงการค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกเภสัชกรที่ไม่เป็นสมาชิก และบุคคลทั่วไป
19 มี.ค. 2566(Online) “Knowledge & practice about sunscreen” 19 Mar 2023--
ปิดลงทะเบียน
25 มี.ค. 2566(Online) “Optimizing Treatment in Dry Eye ” 25 Mar 2023--
ปิดลงทะเบียน
26 มี.ค. 2566(Online) “Role of Thai Herbal Medicines for cognitive impairment & common illnesses” 26 Mar 2023--ลงทะเบียน
26 มี.ค. 2566(Online) “Advising denture wearers in pharmacy” 26 Mar 2023--ลงทะเบียน
22 เม.ย. 2566(Hybrid) การประชุมวิชาการเภสัชกรรม ประจำปี 2566 "ปรับตัวอย่างไรไม่ให้ตกเทรนด์ ระบบบริการสาธารณสุขใหม่" และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 25657001,000ลงทะเบียน