งานประชุมในปี 2566
วันที่โครงการค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกเภสัชกรที่ไม่เป็นสมาชิก และบุคคลทั่วไป
20 ส.ค. 2566(Online) “Optimizing the over-the-counter oral healthcare products in treating common oral disease” 20 Aug 2023--
ปิดลงทะเบียน
17 ก.ย. 2566(Online) "Managing constipation and smart laxative use." 17 Sept 2023--
ปิดลงทะเบียน
24 ก.ย. 2566(Onsite) 12th Thailand pharmacy congress and world pharmacist day 2023 - ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา1,5001,800ลงทะเบียน
01 ต.ค. 2566(Online) "Clinical practice guideline for pharmacy" 1 Oct 2023--ลงทะเบียน
24 - 29 ต.ค. 2566FAPA 2023 29th Federation of Asian Pharmaceutical Association TICC TAIPEI TAIWAN--
ปิดลงทะเบียน
26 ต.ค. 2566(Online) "UPDATE TOPICAL SKIN DISEASE AND TREATMENT IN COMMUNITY PHARMACY" 26 Oct 2023--ลงทะเบียน
05 พ.ย. 2566(Online) "TBC" 5 Nov 2023--ลงทะเบียน
11 พ.ย. 2566(Online) "TBC" 12 Nov 2023--ลงทะเบียน