เกี่ยวกับ

กำหนดการประชุม    (ปิดลงทะเบียน วันที่ 25 ม.ค. 63 เวลา 17.00 น.)

เวลา

หัวข้อ

ผู้รับผิดชอบ

12:30 - 13:00

ลงทะเบียน

 

13:00 -14:00

 

 

 

 

- จากระเบียบพัสดุ พ.ศ. 2535 สู่ พ.ร.บ จัดซื้อจัดจ้างฯ

พ.ศ. 2560

- หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา

 

คุณสุธาสินี ศรีมานะศักดิ์

 

ภก.ดร.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน   

 

14:00 - 14:15

 

 

- การศึกษาเรื่องการประยุกต์ใช้ PRICE-PERFORMANCE

เพื่อการจัดซื้อยาภาครัฐที่มีผู้จำหน่ายหลายราย:

กรณีศึกษาโรงพยาบาลนำร่อง

 

ภญ.รศ.ดร.นิลวรรณ อยู่ภักดี

 

 

 

14:15 - 15:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ประสบการณ์จริงจากการจัดซื้อจัดจ้างยา

- การนำหลักคิดจากการศึกษา MCDA มาประยุกต์ใช้กับ

การคัดเลือกยาในโรงพยาบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภก.ดร.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน   

และตัวแทนจากโรงพยาบาลนำร่อง 5 แห่ง

1. ภญ.จตุพร สุมิตสวรรค์

(รพ.ศรีสังวรสุโขทัย)

2. ภญ.วีณา พร้อมประเสริฐ

(รพ.ราชวิถี)

3. ภญ.วราวัลย์ จึงศิวะพรพงษ์

(รพ.ทหารผ่านศึก)

4. ภก.ไพรัช ไล้ทอง

(รพ.ชัยนาทนเรนทร)

5. ภก.ชัยวัฒน์ บูรณะชนอาภา

(รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร)

 

15:15 - 16:30

 

ความสำคัญของการศึกษาชีวสมมูล

และข้อควรพิจารณาในการคัดเลือกยา และสรุปประเด็นการประชุม

ภก.ดร.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน

 

ลงทะเบียน

ตรวจสอบการลงทะเบียน

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.