เกี่ยวกับ

กำหนดการประชุม

เวลา

หัวข้อ

ผู้รับผิดชอบ

09:30 - 10:00

ลงทะเบียน

 

10:00 -11:00

Multiple benefits of N-Acetylcysteine in

Respiratory Care

รศ.นพ.ปารยะ  อาศนะเสน  

 

11:00-12:00

เจาะลึก ยาต้านฮีสตามีนเหมือนกัน แต่คุณสมบัติไม่เหมือนกัน

ศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล

12:00 -13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00-14:00

ชี้ชัด ข้อควรคำนึงในการใช้ยา COXIBs ในเวชปฎิบัติจริง

 นพ.ไพสิทธิ์ วรปาณิ

14:00-15:00

Practical use of silicone gel with ActivGCS for

acne scars in community pharmacy

อาจารย์ กิตติยศ ยศสมบัติ 

 

15:00 เป็นต้นไป

แบบทดสอบหลังเรียน

 

ลงทะเบียน


ตรวจสอบการลงทะเบียน

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.