เกี่ยวกับ

“Managing concomitted disease airway

and skin allergy (Case study)”

25 มีนาคม 2564 

กำหนดการประชุม

เวลา

หัวข้อ

ผู้รับผิดชอบ

13:00 - 13:30

ลงทะเบียน 

 

14:00-15:00

Management of Urticaria 

พญ.ภัทรา ตันติเจริญวิวัฒน์

15:00-16:00

Management of Atopic Dermatitis

พญ.สัญชวัล วิทยากรฤกษ์

15:00 เป็นต้นไป

แบบทดสอบหลังเรียน

 

 

ลงทะเบียน


ตรวจสอบการลงทะเบียน

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.