เกี่ยวกับ

Allergy and Pain Management

วันที่ 21 มีนาคม 2564

 

กำหนดการประชุม

เวลา

หัวข้อ

วิทยากร

13.00-15.00  Allergy is All Around

13.00-13.30

Pharmacology of Antihistamines 

อ.ภก.กิตติยศ ยศสมบัติ

13.30- 14.15

Antihistamines for Treating Nasal Allergies 

รศ.นพ.ปารยะ อาศนะเสน

14.15-15.00

Selecting Optimal Non-sedative Antihistamines for Urticaria 

รศ.พญ.ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร

15.00-16.00 Pain Free, Worry Less

15.00-15.30

The Clinical Pharmacology of A Potent COX-2 Inhibitor 

อ.ภก.กิตติยศ ยศสมบัติ

15.30-16.00

Etoricoxib for Arthritis and Pain Management

ผศ.ดร.นพ.ตุลยพฤกษ์ ถาวรสวัสดิ์รักษ์

 

ลงทะเบียน


ตรวจสอบการลงทะเบียน

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.