เกี่ยวกับ

“The pharmacological potential of Chamomile Extract
for oral problem in community Pharmacy” 

วันที่ 27 มีนาคม 2564

13:00 - 14:30 น.

กำหนดการประชุม

เวลา

หัวข้อ

วิทยากร

12:45-13:00 น.

ลงทะเบียน

 

13.00-14.30 น.

The pharmacological potential of Chamomile Extract for oral problem in community Pharmacy

อ.ภญ.สิรินุช พละภิญโญ

14:30 น. เป็นต้นไป

แบบทดสอบหลังเรียน

 

 

ลงทะเบียน


ตรวจสอบการลงทะเบียน

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.