เกี่ยวกับ

8.45-9.45 น.   Policy and perspective:

                     - Genomics Thailand (current status and future) 

                     ดร.นพ.สุรัคเมธ มหาศิริมงคล

                    (ผู้อำนวยการกองแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

9.45-10.45 น.  Fundamental:

                     - Genetic concepts of pharmacogenomics 

                     - Pharmacogenomics and drug resopnds 

                     ภก.ผศ.ดร.สรวง รุ่งประกายพรรณ

                    ภาควิชาสารสนเทศทางสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

11.00-12.00 น.  Research:

                       - Candidate gene association studies and Genome-wide association studies (GWAS)

                       ภก.ผศ.ดร.สรายุทธ์  จันทร์มหเสถียร 

                      ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

13.00-14.30 น.  Clinical application:

                        - Pharmacogenomics testing for preventing adverse drug reactions and dose adjustment

                        ภก.รศ.ดร.ชลภัทร สุขเกษม 

                        หัวหน้าห้องปฎิบัติการเภสัชพันธุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

14.45-16.15 น.  Clinical application:

                       - Precision medicine in practice : Modern cancer treatment and role of pharmacist

                       ภก.รศ.ดร.ศิวนนท์  จิรวัฒโนทัย

                      ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ค่าลงทะเบียน

12 พฤษภาคม - 22 มิถุนายน 2565 สมาชิก ภสท. 900
เภสัชกร และบุคคลทั่วไป 900
ช่องทางชำระเงิน : โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี : 013-1-13497-3
ชื่อบัญชี : เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

การชำระเงิน:

ธนาคารกรุงไทย

  • โอนผ่านบัญชี “ธนาคารกรุงไทย” ถนนศรีอยุธยา
  • ชื่อบัญชี "เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์"
  • เลขที่บัญชี 013-1-13497-3

การส่งหลักฐานการโอนเงิน:

  • สามารถส่งหลักฐานเอกสารการโอนเงิน โดยการถ่ายภาพใบสลิปเงินโอน/สแกนใบสลิป หากเป็นการโอนเงินทางออนไลน์ (Internet Banking) ให้ใช้การ Capture หรือส่งภาพใบสลิปที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือ/คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เมื่อโอนเงินเรียบร้อยจาก application ของแต่ละธนาคาร
  • แนบหลักฐานออนไลน์ คลิกที่นี่เพื่ออัพโหลดหลักฐาน 
  • กรณีไม่สามารถแนบออนไลน์ ให้ส่งทาง E-mail : [email protected] เมื่อได้รับเอกสารแล้วทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งผ่านทาง E-mail ที่ท่านแจ้งไว้

ลงทะเบียน


    

แจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.