เกี่ยวกับ

8.45-9.45 น.  Policy and perspective:

                    - Cancer Therapy by NHSO (current status and future)

                     ภก.ธนพัฒน์ เลาวหุตานนท์

                    สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบยาและเวชภัณฑ์ สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

9.45-10.45 น.  Fundamental:

                      - Molecular Genetics.

                      - Precision Medicine.

                      - Cancer Biomarkers.

                      ภก.ผศ.ดร.สรวง  รุ่งประกายพรรณ

                      ภาควิชาสารสนเทศทางสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

11.00-12.00 น.  Cancer 101 :

                       - Cancer is a genetic disease.

                       - Cancer and Mutation.

                       ภก.ผศ.ดร.ปุรินทร์  เจริญสุขใส

                       ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

13.00-14.30 น.  Clinical application:

                        - Precision Medicine in Practice : Modern Cancer Treatment and Role of Pharmacist.

                       ภก.รศ.ดร.ศิวนนท์  จิรวัฒโนทัย

                       ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

14.45-16.15 น.  Future medicines :

                        - Drug Development for Modern Cancer Therapy.

                       ภก.รศ.ดร.ศิวนนท์  จิรวัฒโนทัย

                       ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ค่าลงทะเบียน

13 พฤษภาคม - 20 กรกฎาคม 2565 สมาชิก ภสท. 1,200
บุคคลทั่วไป 1,200
เภสัชกร และบุคคลทั่วไป 1,200
ช่องทางชำระเงิน : โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี : 013-1-13497-3
ชื่อบัญชี : เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

การชำระเงิน:

ธนาคารกรุงไทย

  • โอนผ่านบัญชี “ธนาคารกรุงไทย” ถนนศรีอยุธยา
  • ชื่อบัญชี "เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์"
  • เลขที่บัญชี 013-1-13497-3

การส่งหลักฐานการโอนเงิน:

  • สามารถส่งหลักฐานเอกสารการโอนเงิน โดยการถ่ายภาพใบสลิปเงินโอน/สแกนใบสลิป หากเป็นการโอนเงินทางออนไลน์ (Internet Banking) ให้ใช้การ Capture หรือส่งภาพใบสลิปที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือ/คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เมื่อโอนเงินเรียบร้อยจาก application ของแต่ละธนาคาร
  • แนบหลักฐานออนไลน์ คลิกที่นี่เพื่ออัพโหลดหลักฐาน 
  • กรณีไม่สามารถแนบออนไลน์ ให้ส่งทาง E-mail : [email protected] เมื่อได้รับเอกสารแล้วทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งผ่านทาง E-mail ที่ท่านแจ้งไว้

ลงทะเบียน    

แจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบสถานะ

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.