เกี่ยวกับ

Iron Deficiency and Iron Deficiency Anemia : The Need of High Dose IV Iron

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 12:00 - 13:00 น. 

 

กำหนดการประชุม

12.00-12.05 น. บรรยาย Introduction to Iron deficiency    

โดย ภญ.อภิรมย์ เหล่าเจริญเกียรติ หัวหน้างานผลิตยาปราศจากเชื้อ. ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช

12.05-12.15 น. บรรยาย Iron Deficiency Anemia Diagnosis Management

โดย อ.ดร.นพ. อาจรบ คูหาภินันทน์ สาขาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

12.15-12.30 น. บรรยาย IV Iron preparation : High Dose IV Iron vs Low Dose IV Iron

โดย ภญ.อภิรมย์ เหล่าเจริญเกียรติ หัวหน้างานผลิตยาปราศจากเชื้อ ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช

12.30-13.00 น. บรรยาย Guideline and Clinical data of Ferric Carboxymaltose; Sharing real world experiences in ID/A treatment

 โดย อ.ดร.นพ. อาจรบ คูหาภินันทน์ สาขาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

13:00 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน 

ลงทะเบียน


หากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.