เกี่ยวกับ

"Pharmacist Series II: Deep Dive into Drug Quality"

วันที่ 12 มิถุนายน 2565 เวลา 13:30 - 16:10 น. 

 

กำหนดการประชุม

13:20 - 13:30 น. ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ 

13:30 - 13:35 น. Opening Remarks โดย ภก.ดุสิต ศุภวัฒนาวงศ์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

 

13:35 - 14:05 น. บรรยาย "Anticoagulants: What to Know for Pharmacists?"  

โดย รศ.ภก. สุรกิจ นาฑีสุวรรณคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

14:05 - 14:35 น. บรรยาย "How to Apply Drug Monograph for Drug Selection"  

โดย ผศ.ดร.ภก. บรมพจน์ พฤฒิวนาสัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

14:35 - 15:05 น. บรรยาย "Expert Sharing: How to Make It Right in Procurement Policy in Practice"  

โดย คุณสุธาสินี ศรีมานะศักดิ์ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

 

15:05 - 15:25 น. อภิปราย "Special Discussion on Specific Topics

ดำเนินรายการโดย ภก.ดุสิต ศุภวัฒนาวงศ์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ร่วมอภิปราย รศ.ภก. สุรกิจ นาฑีสุวรรณคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.ภก. บรมพจน์ พฤฒิวนาสัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

และ คุณสุธาสินี ศรีมานะศักดิ์ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

 

 

 

15:25 - 16:05 น. อภิปราย "Practical Points of Drug Selection, Performance Criteria and Procurement Policy in Real Practice"  

ดำเนินรายการโดย ภญ. ศุภศิล วิสุทธิ สระเอี่ยม โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย

ร่วมอภิปราย ภญ.สิริจิต รัตนวัย สถานบันโรคทรวงอก

และ ภญ.รัชฎาพร สุนทรภาส โรงพยาบาลศรีนครินทร์

 

16:05 - 16:10 น. Closing โดย ภก.ดุสิต ศุภวัฒนาวงศ์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

 

16:10 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน 

ลงทะเบียน


ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.