เกี่ยวกับ

"เวียนหัว บ้านหมุน ทราบแล้วเปลี่ยน"

วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:30 - 15:00 น. 

 

กำหนดการประชุม

13:15 - 13:30 น. ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ 

13:30 - 15:00 น. บรรยาย "เวียนหัว บ้านหมุน ทราบแล้วเปลี่ยน"  

โดย ภญ. สิรินุช พละภิญโญ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

และ ผศ.พญ.อรพิชญา ศรีวรรโณภาส สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 15:00 น. เป็นต้นไป   แบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

ลงทะเบียน


ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.