เกี่ยวกับ

งานวันเภสัชกรโลกและสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2565

Challenges and Opportunities for Pharmacy in Pandemic/Endemic era

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565    เวลา 13:00 - 16:00 น.

 

ณ  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  บางนา

 Onsite

 รับจำนวนจำกัด

   
       
       
       
       
       
       
13.00-14.00 ลงทะเบียน  และรับประทานอาหารว่าง    
14.00-15.00

เสวนาพิเศษ  เนื่องในวันเภสัชกรโลก "บทบาทและหน้าที่ของเภสัชกรไทยในต่างแดนช่วยงการแพร่ระบาดของ Covid-19"

เภสัชกรโรงพยาบาล : หน้าที่ของเภสัชกรโรงพยาบาลในหน่วยผู้ป่วนฉุกเฉินในประเทศสหรัฐอเมริกา

โดย  ภญ.ดร.อัครพร สาขากร  โรงพยาบาล HCA Florida JFK

เภสัชกรร้านยา : หน้าที่ของเภสัชกรประจำร้านยาในประเทศนอร์เวย์ในช่วง COVID-19

โดย  ภญ.ปณิตรา หลงโซะ  เภสัชกรวิชาชีพประจำร้านยา Vitusapotek ประเทศนอร์เวย์

เภสัชกรภาคการศึกษา : "บทบาทและหน้าที่ใหม่ของเภสัชกรในสหรัฐอเมริกา"

โดย  ศ.ดร.ภก.ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์  College of Pharmacy University of Utah, USA

   
 15.00-16.00

เสวนาจากผู้นำองค์กรสมาคมวืชาชีพเภสัชกรรม หัวข้อ "นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเภสัชกร after COVID-19 pandemic, 

update tale-pharmacy, การรับยา COVID-19 ที่ร้านยา, ค่าตอบแทนเภสัชกร, GPP และโครงการร้านยาอบอุ่น

โดย  ภก.รศ.(พิเศษ) กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม

ภก.ธีระ ฉกาจนโรดม นายกเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

ภก.สมพงษ์ อภิรมย์รักษ์  นายสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)

ภก.คมสัน โสตางกูร  นายกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) 

   

 

ลงทะเบียนหากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.