เกี่ยวกับ

คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการภสท. ได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการอำนวยการเภสัชกรรมสมาคมฯ วาระปี 2565-2568 ไว้ 2 วิธี จึงขอเรียนเชิญสมาชิก ภสท.ทุกท่านโปรดส่งใบตอบรับ เลือกวิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง

วิธีที่ 1 วิธีลงคะแนนออนไลน์ (E-Voting )

                ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. 

วิธีที่ 2 วิธีลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้ง (Paper vote)

                ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 22 เมษายน เวลา 15.00 น.

ลงทะเบียน

ตรวจสอบสถานะ

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.