เกี่ยวกับ

“Update Topical Skin Disease and Treatment in Pediatric and Geriatric Webinar”

วันที่ 9 มีนาคม 2567 14:00 - 16:30 น.

 

กำหนดการประชุม

14:00 - 15:30 น. บรรยาย “Update Topical Skin Disease and Treatment in Pediatric and Geriatric Webinar”

โดย ภก.ผศ.ดร.กิติยศ ยศสมบัติ

ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

15:30 - 16:30 น. บรรยาย “Practical Approach in Skin Disease Related to Dry Skin"

โดย อ.พญ. สัญชวัล วิทยากรฤกษ์

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

16:30 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน

ลงทะเบียนหากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.