เกี่ยวกับ

Real-world management of scarring using topical silicone gel"

วันที่ 12 พฤษภาคม 2567 14:30 - 15:30 น.

 

กำหนดการประชุม

14:30 - 15:30 น. บรรยาย "Real-world management of scarring using topical silicone gel" 

โดย รศ.นพ.เทอดพงศ์ เต็มภาคย์  

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15:30 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน

ลงทะเบียนหากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.