งานประชุมในปี 2565
วันที่โครงการค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกเภสัชกรที่ไม่เป็นสมาชิก และบุคคลทั่วไป
31 มี.ค. 2565(Online) “Iron Deficiency and Iron Deficiency Anemia : The Need of High Dose IV Iron"--
ปิดลงทะเบียน
23 เม.ย. 2565(Hybrid)การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และการประชุมวิชาการประจำปี 2565 (Update Status on Cannabis Legalization)-500
ปิดลงทะเบียน
25 มิ.ย. 2565(Online) "หลักเภสัชวิทยาจีโนมและการแพทย์แม่นยำสำหรับเภสัชกร (Principle of Pharmacogenomics and Precision Medicine for Pharmacists)"900900
ปิดลงทะเบียน
06 ก.ค. 2565(Online) "ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการแพทย์ ทำอย่างไรให้จัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องปลอดภัย"--ลงทะเบียน
09 ก.ค. 2565(Online) “24/4 Estrogen Free & 24/4 Ultra Low dose Oral Contraceptive Counseling technique” --ลงทะเบียน
10 ก.ค. 2565(Online) "โพรไบโอติกทางเลือกในการรักษาโรคในระบบทางเดินอาหาร และหลักการเลือกใช้ให้ได้ผล"--ลงทะเบียน
10 ก.ค. 2565(Online) "เสริมเกราะป้องกัน รับการเปลี่ยนผ่านสู่โรคประจำถิ่น"--ลงทะเบียน
20 ก.ค. 2565(Online) “Impact of Long COVID on NCDs and Mental Health: What We Need to Know ?”--ลงทะเบียน
23 ก.ค. 2565(Online) การรักษามะเร็งสมัยใหม่กับการแพทย์แม่นยำสำหรับเภสัชกร (Modern Cancer Therapy with Precision Medicine for Pharmacist)1,2001,200ลงทะเบียน
24 ก.ค. 2565(Online) รักษากรดไหลย้อนอย่างไรให้ได้ผล--ลงทะเบียน
24 ก.ค. 2565(Online) "เวียนหัว บ้านหมุน ทราบแล้วเปลี่ยน"--ลงทะเบียน
05 ส.ค. 2565(Online) “Healthcare Policy Update, Real Practice Sharing: Pharmaceutical Procurement Process”--ลงทะเบียน
06 ส.ค. 2565(Online) "Making Right Choices of Rhinitis Allergies and Superficial Fungal infection in Primary Care"--ลงทะเบียน