งานประชุมในปี 2567
วันที่โครงการค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกเภสัชกรที่ไม่เป็นสมาชิก และบุคคลทั่วไป
21 - 22 ก.พ. 2567(Hybrid) “ความก้าวหน้าของยาชีววัตถุในมิติของเภสัชวิทยาคลินิก และการบริบาลทางเภสัช” 21-22 Feb 2024--
ปิดลงทะเบียน
23 ก.พ. 2567(Online) “Parkinson 101 and Practical use of COMT inhibitor” 23 Feb 2024--
ปิดลงทะเบียน
25 ก.พ. 2567(Online) “Sorting Out Sore Throats with Effective Symptomatic Treatment: Antibiotics Smart Use” 25 Feb 2024--ลงทะเบียน
03 มี.ค. 2567(Online) “Obesity Master Class: The future of weight care” 3 Mar 2024--ลงทะเบียน
09 มี.ค. 2567(Online) “Update Topical Skin Disease and Treatment in Pediatric and Geriatric Webinar” 9 Mar 2024--ลงทะเบียน
15 มี.ค. 2567(Online) “Common cutaneous fungal infection for pharmacist” 15 Mar 2024--ลงทะเบียน
16 มี.ค. 2567(Online) “Calcium and Vitamin D3 Supplementation on Bone Health: Current Evidence and Recommendations” 16 Mar 2024 14.30-15.30 น.--ลงทะเบียน
17 มี.ค. 2567(Online) "Functional GI Disorders: GERD and Dyspepsia" 17 Mar 2024 11.00-12.00 น.--ลงทะเบียน
20 เม.ย. 2567(Hybrid) การประชุมวิชาการเภสัชกรรมประจำปี 2567 และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 : กำหนดทางออกและอนาคตวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อเส้นทางในห้าปีข้างหน้า7001,000ลงทะเบียน