RERUN (All Pharmacist)
วันที่โครงการค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกเภสัชกรที่ไม่เป็นสมาชิก และบุคคลทั่วไป
20 ก.พ. 2565(Online) UP TO DATE: แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยท้องผูกเรื้อรังในประเทศไทย (Rerun)--
ปิดลงทะเบียน
13 มิ.ย. - 16 ส.ค. 2565(Rerun) “Iron Deficiency and Iron Deficiency Anemia : The Need of High Dose IV Iron”--
ปิดลงทะเบียน