เลือกตั้งกรรมการอำนวยการ 2565
วันที่โครงการค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกเภสัชกรที่ไม่เป็นสมาชิก และบุคคลทั่วไป
24 ม.ค. - 28 ก.พ. 2565เลือกวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการอำนวยการเภสัชกรรมสมาคมฯ วาระปี 2565-2568 ผ่านทางระบบออนไลน์--
ปิดลงทะเบียน