เกี่ยวกับ

“How to optimize Functional Outcome

in muscle and tendon injuries?”

เลื่อนงานประชุมเป็นวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13:00-14:00 น.

 

กำหนดการประชุม

เวลา

หัวข้อ

ผู้รับผิดชอบ

12:30 - 13:00

ลงทะเบียน 

 

13:00 -14:00

“How to optimize Functional Outcome in muscle and tendon injuries?”

วิทยากรหลัก: Prof. Alessandro Corsini 


ผู้แปลและร่วมบรรยาย: Assoc Prof. Chanakarn Phornphutkul  

14:00 เป็น

แบบทดสอบหลังเรียน 

ลงทะเบียน


ตรวจสอบการลงทะเบียน

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.