เกี่ยวกับ

“Managing patients with Headache or Sore Throat” 

30 พฤษภาคม 2564 

 

11.00-12.00 น. การบรรยายเรื่อง Medical Management of Migraine & Headach

บรรยายโดย พญ. สุภารัตน์ วินิจปรีชากุล อาจารย์หน่วยประสาทวิทยา
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล

12.00-12.30 น. การบรรยายเรื่อง Managing patient demand for Antibiotics

บรรยายโดย Dr.Martin Duerden, Medical Adviser for the Diploma in

Therapeutics at Cardiff University, United Kingdom และ
ภก. ดร. วิรัตน์ ทองรอด อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ

ลงทะเบียน

 ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนสำรองที่นั่งครบตามจำนวนแล้ว

ตรวจสอบการลงทะเบียน

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.