เกี่ยวกับ

World Allergy Week 2021: The South East Asia - SEA Allergy Forum For Effective Management of Allergic Rhinitis

15 มิถุนายน 2564 17:00 - 18:30 น.

 

กำหนดการประชุม 

เวลา

หัวข้อ

วิทยากร

16:45: - 17:00 น.

ลงทะเบียน กล่าวต้อนรับ

Moderator

Dr. Surajit Dutta

17:00 - 17:30 น. 

Impact of Pollution to Allergic Rhinitis

Prof JK Siow

17:30 - 18:00 น. .

New Study of Antihistamine in Pollution Aggravated by AR
- FexPolSar Study 

Dr. Anne K. Ellis

18:00 - 18:30 น.

Indoor Air Pollution: An Invisible Enemy of Allergic Sufferers

Prof Orapan Poachanukoon

 

กลาวปิด 

แบบทดสอบหลังเรียน  

Moderator

Dr. Surajit Dutta

 

ลงทะเบียน

หากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.