เกี่ยวกับ

Chemotherapy Selection  for Hospitals

2 กรกฎาคม 2564

 

13:30 - 14:30 น.     การบรรยายเรื่อง  What to focus on Specification

บรรยายโดย ผศ. ภก. ดร.บดินทร์ ติวสุวรรณ และ รศ. ภก. ดร.วรสิทธิ์ วงศ์สุทธิเลิศ

14:40 - 15:00 น.     การบรรยายเรื่อง Real practice : What to do next after selection?

                               บรรยายโดย ภญ.จิตประภา คนมั่น 

 

 

 

 

 

ลงทะเบียน

หากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.