เกี่ยวกับ

SUCCESSFUL MANAGEMENT OF XEROSIS

15 สิงหาคม 2564 เวลา 14:00 - 15:00 น.

    

กำหนดการประชุม

14:00 - 15:00 น.      การบรรยาย "SUCCESSFUL MANAGEMENT OF XEROSIS"

            โดย รศ.นพ. เทอดพงศ์ เต็มภาคย์
            ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

15:00 น. เป็นต้นไป      แบบทดสอบหลังเรียน

 

 

ลงทะเบียน


ตรวจสอบการลงทะเบียน

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.