เกี่ยวกับ

“Biosimilar Concept and Things Beyond Similarities”

1 กันยายน 2564 เวลา 13:00 - 15:00 น.

    

กำหนดการประชุม

 

12.30 -13.00    ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ/พิธีเปิด 

13.00 -13.45    Biosimilar Insulins – What Pharmacists Need to Know?

ผศ.ดร.ภญ.สุนทรา เอกอนันต์กุล   

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13.45 – 14.15   Interchangeable biosimilar; Important evidence in Clinical Practice and Procurement ? 

ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน          
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

14.15 – 14.35 Biosimilars: Performance Criteria Setting - Experience Sharing

ภก.ดุสิต ศุภวัฒนาวงศ์                
รพ.สงขลานครินทร์    

14.35-15.00      Panel Discussion: Biosimilar Concept and Things Beyond Similarities                   

ผศ.ดร.ภญ.สุนทรา เอกอนันต์กุล   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน           คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล                    

ภก.ดุสิต ศุภวัฒนาวงศ์                 รพ.สงขลานครินทร์

15:00 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน

 

ลงทะเบียน

ตรวจสอบการลงทะเบียน

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.