เกี่ยวกับ

Pharmacy Day 2021 The Series ; Episode 2 - "Procurement and Management during COVID-19 Pandemic"

2 ตุลาคม 2564 เวลา 13:00 - 14:30 น.

    

กำหนดการประชุม

Pharmacy Day 2021 The Series ; Episode 1 - Procurement and Management during COVID-19 Pandemic

ดำเนินรายการโดย ภก.ดุสิต ศุภวัฒนาวงศ์

13:00 - 14:00 น.      การบรรยาย “Essential Procurement Act during COVID-19 Pandemic ; From Policy to Real Life Practice

โดย คุณสุธาสินี ศรีมานะศักดิ์ กรมบัญชีกลาง

และ ภญ.พาขวัญ ปุณณุปูรต หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี

14:00 - 14:30 น.      การบรรยาย Pharmaceutical Care Approaches in Diabetic Patients during COVID-19 Outbreak

โดย รศ.พญ.สว่างจิต สุรอมรกูล

หัวหน้าหน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

14:30 น. เป็นต้นไป      แบบทดสอบหลังเรียน

 

 

ลงทะเบียน

หากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.