เกี่ยวกับ

Pharmacist Series I: Deep Dive into Drug Quality

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:30 - 15:30 น. 

 

กำหนดการประชุม

13.30-13.50 น.  การบรรยาย Overview of Therapeutic Equivalence

บรรยายโดย ภก.ดุสิต ศุภวัฒนาวงศ์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

13.50-14.35 น.  การบรรยาย What Good Bioequivalence Look Like?

บรรยายโดย ผศ.ดร.จุลรัตน์ คนศิลป์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

14.35-14.45 น.  Discussion on Therapeutic Equivalence and Bioequivalence

บรรยายโดย ภก.ดุสิต ศุภวัฒนาวงศ์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

14.45-15.30 น.  Panel Discussion: Practical Points of Drug Quality and Performance Criteria in Real Practice

Moderator: ภก.ดุสิต ศุภวัฒนาวงศ์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

Moderator/Panelist: ภญ.พาขวัญ ปุณณุปูรต โรงพยาบาลรามาธิบดี

Panelists:

ภญ.เปรมจิตต์ สุทธิภูมิ โรงพยาบาลศิริราช

ภญ.จิตโสมนัส สุพร โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

15:30 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน 

ลงทะเบียน


หากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.