เกี่ยวกับ

"ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการแพทย์
ทำอย่างไรให้จัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องปลอดภัย
"

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 18:00 - 20:30 น. 

 

กำหนดการประชุม

17:45 - 18:00 น. ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ 

18:00 - 18:15 น. Opening Remarks โดย รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศูนย์หัวใจสิริกิติ์   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

18:15 - 19:00 น. บรรยาย "ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการแพทย์ ทำอย่างไรให้จัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องปลอดภัย"  

โดย ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

คุณสุธาสินี ศรีมานะศักดิ์ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

19:00 - 20:15 น. อภิปราย "ทำอย่างไรให้จัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องปลอดภัย"  

โดย  รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส  ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศูนย์หัวใจสิริกิติ์   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสุธาสินี ศรีมานะศักดิ์  กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

ภญ.รัชฎาพร สุนทรภาส โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ภญ.เนาวคุณ อริยพิมพ์  โรงพยาบาลศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


20:15 - 20:30 น. Q&A 

20:30 น. เป็นต้นไป   แบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

ลงทะเบียน


หากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.