เกี่ยวกับ

“Multivitamin and Mineral Supplementation : Core Counseling Issues”

วันที่ 22 กันยายน 2565 12:00 - 13:00 น.

 

กำหนดการประชุม

12:00 - 13:00 น. บรรยาย “Multivitamin and Mineral Supplementation : Core Counseling Issues”

โดย พันเอกหญิง แพทย์หญิง สิรกานต์ เตชะวณิช

อายุรแพทย์ หัวหน้าแผนกโภชนศาสตร์คลินิก กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

13:00 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน

 

 

ลงทะเบียนหากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.