เกี่ยวกับ

“Appropriate Use of Azithromycin in Community Pharmacy”

วันที่ 8 ตุลาคม 2565 11:00 - 12:00 น.

 

กำหนดการประชุม

11:00 - 12:00 น. บรรยาย Recommended regimens for vaginal infection by CDC & THAI Guideline

โดย ภญ. ภัณฑิรา ปริญญารักษ์   

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเภสัชกรรมสังคม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

12:00 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน

 

 

ลงทะเบียนหากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.