เกี่ยวกับ

Synergistic Cares of Neuropathy

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 10:00 - 12:00 น.

 

กำหนดการประชุม

10:00 - 11:00 น. บรรยาย Diabetic complication care: Peripheral Neuropathy in Focus

โดย รศ.นพ.สมบัติ มุ่งทวีพงษา

ภาควิชาอายุรศาสตร์ หน่วยประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11:00 - 12:00 น. บรรยาย Pharmacotherapy of neurotropic B Vitamins for peripheral neuropathy in drug store

โดย รศ.ดร.ภญ. จุฑามณี สุทธิสีสังข์

 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


12:00 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน

 

 

ลงทะเบียนหากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.