เกี่ยวกับ

"Pharmacist Series 3: Deep Dive into Drug Quality"

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 13:30 - 15:45 น.

 

กำหนดการประชุม

13:30-13:35 น. Opening Remarks

โดย ภก.ดุสิต ศุภวัฒนาวงศ์

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

13:35-14:10 น. บรรยาย Burden of Stroke and Bleeding 

- the Benefits of NOACs VS VKA

โดย นพ.ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สูง แผนกประสาทวิทยา  กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

14:10 - 14:55 น. บรรยาย How should we Integrate Manufacturer Standard in Product Selection?

โดย ผศ.ภก.ดร. บดินทร์ ติวสุวรรณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14:55 - 15:40 น. Expert Sharing: How to evaluate Price Performance in Real Practice

โดย  ภญ.เปรมจิตต์ สิทธิภูมิ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ภญ.สุชาดา  ธนภัทร์กวิน  โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ภญ.นันทพร เล็กพิทยา  โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Moderator: ภก.ดุสิต ศุภวัฒนาวงศ์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และ ภญ.พาขวัญ ปุณณุปูรต  โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

15:40 - 15:45 น. Closing 

 

15:45 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน

 

 

ลงทะเบียนหากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.