เกี่ยวกับ

***สำหรับผู้มีคูปองลงทะเบียน ท่านสามารถนำไปลงทะเบียนในวันประชุมได้ค่ะ***

 

** สมัครสมาชิกใหม่่ (สมาชิกสา่มัญ)   https://regist.pat.or.th/index.php?r=member/register   รับสิทธิ์ ลงทะเบียนเข้าร่วมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

*** นักศึกษาเภสัชศาสตร์  เข้าร่วมประชุมฟรีไม่เสียค่าลงทะเบียน  โดยส่งภาพถ่ายบัตรนักศึกษามาที่ e-mail:admin.or.th  หรือแนบแทนสลิปการโอนเงินในขั้นตอนแจ้งการชำระเงิน

 

โปรแกรมการประชุม

08.30-09.00  ลงทะเบียนและขมบูธนิทรรศการ

09.00-09.15  กล่าวเปิดประชุม

09.15-10.15  Pharmacy Strengthening Health Systems: เภสัชกรจะสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบสุขภาพได้อย่างไร   วิทยากร ผศ.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข

10.45-11.45  What Pharmacists in Other Countries Do - The Changing Role of Pharmacists: บทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของเภสัชกรในต่างประเทศ   วิทยากร ภญ.ชฎา กาญจนสุวรรณ

11.45-12.15  ประกาศรางวัลเภสัชกรดีเด่น

13.00-13.45  Synthetic Biology & New APIs: the Impact on Thai Pharmaceutical Industry   วิทยากร  ผศ.ดร.ภญ.รจพร วัชโรทยางกูร

13.45-14.30  Global Trend of Herbal Medicinal Products 2023: แนวโน้มผลิตภัณฑ์สมุนไพรในตลาดโลก 2023   วิทยากร  รศ.ดร.ภก.สุรพจน์ วงศ์ใหญ่

15.00-16.00   Workshop: "AI Basics for Pharmacists: Understanding and Using ChatGPT""ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AI สำหรับเภสัชกร: ทำความเข้าใจและทดลองใช้ ChatGPT"  วิทยากร  ภก.วิรุณ เวชศิริ

16.00-16.15  ประกาศรางวัลโปสเตอร์วิชาการดีเด่น และกล่าวปิดประชุม

ลงทะเบียน

หากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

    

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.