เกี่ยวกับ

“The Art of Balance: Expert Tips for Managing Vertigo and Dizziness in the Drugstore”

วันที่ 23 กรกฎาคม 2566 10:30 - 12:00 น.

 

กำหนดการประชุม

10:30 - 11:00 น. บรรยาย Pharmacology of EGb 761 in Vertigo/Dizziness & Tinnitus

โดย รศ.ภญ.ดร. จุฑามณี สุทธิสีสังข์

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

11:00 - 11:30 น. บรรยาย Management of vertigo & tinnitus: from evidence to clinical practice

โดย รศ.นพ. จันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ

ผู้เชี่ยวชาญโสตประสาทวิทยา ภาควิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

11:30 - 12:00 น. บรรยาย Vertigo/Dizziness & Tinnitus Case Study & Dispensing Practice in the Drug Store

โดย อ.ภก.ดร. กิติยศ ยศสมบัติ

ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12:00 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน

ลงทะเบียน


หากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.