เกี่ยวกับ

Women’s Health Matters  #เรื่องผู้หญิงพูดสิพูดได้

วันที่ 10 กันยายน 2566 09:30 - 12:15 น.

 

กำหนดการประชุม

09:30 - 10:30 น. บรรยาย "Most common vaginal discharge in pharmacy community"
                        โดย รศ.ร.อ.นพ. มานพชัย ธรรมคันโธ
                         แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวช และเวชศาสตร์ครอบครัว(2) นพ.ธนวัฒน์ อำพันทรัพย์ 

10:30 - 10:15 น. พักเบรค

10:15 - 12:00 น. บรรยาย "The Journey of Hormonal Pills เลือกดีเลือกที่ฮอร์โมน"

                          โดย รศ.ร.อ.นพ. มานพชัย ธรรมคันโธ

                          แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวช และเวชศาสตร์ครอบครัว

                          และ อ.ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน 

                         ภาควิชาเภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

 

12:00 - 12:15 น. บรรยาย "Case Study: Women Health Management"

                         โดย รศ.ร.อ.นพ. มานพชัย ธรรมคันโธ

                          และ อ.ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน 

12:15 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน

ลงทะเบียน


หากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.