เกี่ยวกับ

“Managing constipation and smart laxative use”

วันที่ 17 กันยายน 2566 11:00 - 12:00 น.

 

กำหนดการประชุม

11:00 - 12:00 น. บรรยาย "Most common vaginal discharge in pharmacy community"
                        โดย พญ.ศุภมาส เชิญอักษร 

 สาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

12:10 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน

ลงทะเบียน










หากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.