เกี่ยวกับ

“Update Common Practice in Drugstore”

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 13:30 - 15:30 น.

 

กำหนดการประชุม

13:30 -14:30 น. บรรยาย Hydrogel: Effective Wound care management

โดย ผศ.ภญ.สิรินุช พละภิญโญ

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14:30 - 15:30 น. บรรยาย Effectiveness of German Chamomile for sore throat treatment

โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปารยะ อาศนะเสน

ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

15:30 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน 

 

ลงทะเบียน


หากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.