เกี่ยวกับ

Flash talk on the role of Extract Ginkgo biloba EGb 761 for management in Vertigo-Dizziness & MCI in drugstore

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 13:30 - 15:00 น.

 

กำหนดการประชุม

 13:00 - 13:15 น. บรรยาย Pharmacology of EGb 761 

โดย ภก.ดร.กิติยศ ยศสมบัติ
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13:15 - 13:45 น. บรรยาย EGb 761 in vertigo & dizziness

โดย อ.ภก.สิริชัย ชูสิริ
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13:45 - 14:15 น. บรรยาย EGb 761 in MCI

โดย ผศ.ภก.ดร.ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

14:15 - 14:30 น. Case discussion: EGb 761 for management in Vertigo-Dizziness & MCI

โดย ภก.ดร.กิติยศ ยศสมบัติ
 อ.ภก.สิริชัย ชูสิริ
และ ผศ.ภก.ดร.ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา

14:30 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน

ลงทะเบียน


หากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.