เกี่ยวกับ

“Naproxen: Act fast & Safe more for Migraine"

วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 10:00 - 11:00 น.

 

กำหนดการประชุม

10:00 - 11:00 น. บรรยาย "Naproxen: Act fast & Safe more for Migraine" 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงสิรินุช พละภิญโญ

คณะเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11:00 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน

ลงทะเบียนหากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.