เกี่ยวกับ

“Pharmacy Forum 2024: New update in pharmaceutical care for community pharmacist"

วันที่ 19 พฤษภาคม 2567 09:30 - 12:00 น.

 

กำหนดการประชุม

09:30 - 10:00 น. บรรยาย Unmet need of diabetic peripheral neuropathy and how neurotropic B vitamins fulfill the gap

โดย ผศ.ดร.ภก.ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา 

 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

10:00 - 10:30 น. บรรยาย Introducing diabetes peripheral neuropathy framework for community pharmacist

 โดย รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ 

 ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

10:30 - 10:40 น. Q&A 

10:40 - 10:50 น. Coffee Break 

10:50 - 11:20 น. บรรยาย New approach of common cold management: One for multi-symptoms relief

 โดย ผศ.ดร.ภก.กิติยศ ยศสมบัติ

 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

11:20 - 11:50 น. บรรยาย How to use nasal decongestant for 28 days effectively and safely in allergic rhinitis

โดย รศ. นพ.ปารยะ อาศนะเสน

สาขาวิชาโรคจมูกและโรคภูมิแพ้ ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

11:50 - 12:00 น. Q&A  

12:00 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน 

ลงทะเบียนหากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.