งานประชุมในปี 2566
วันที่โครงการค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกเภสัชกรที่ไม่เป็นสมาชิก และบุคคลทั่วไป
26 พ.ย. 2566(Online) "แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อนในร้านยา " 26 Nov 2023--
ปิดลงทะเบียน
02 ธ.ค. 2566(Online) “State of Art for Osteoporosis: Role of Calcium and Vitamin D in Musculoskeletal Health” 2 Dec 2023--ลงทะเบียน
16 ธ.ค. 2566(Online) "ความรู้เรื่องหน้ากากอนามัย และการเลือกใช้หน้ากากให้กับผู้ที่มารับบริการในร้านขายยา สำหรับป้องกันมลภาวะและ PM 2.5" 16 Dec 2023--ลงทะเบียน